مقایسه تطبیقی مقدسات و جرم اهانت به آن در اسلام ویهود(براساس عهد عتیق و آیات وروایات اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی