مطالعه حقوقی استفاده از اثر انگشت در تنظیم اسناد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی