مطالعه حقوقی استفاده از اثر انگشت در تنظیم اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی