بررسی روابط دوستی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بررسی روابط دوستی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

، گروه مطالعات خانواده، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط دوستی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی و با تاکید بر سه عامل اجتماعی مؤثر بر آن یعنی خانواده، مناسک مذهبی و رسانه‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر پیمایشی و به لحاظ نوع و هدف، کاربردی بوده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به تعداد 26986 نفر می‌باشند، که از این بین تعداد 387 نفر به‌صورت تصادفی و به‌عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و شیوه‌های میدانی استفاده شده است. پرسش‌نامه تحقیق، محقق ساخته بوده و بر مبنای داده‌های تولید شده در پیمایش و استناد به مبانی نظری طراحی گردید، سپس داده‌ها جمع‌آوری و به‌کمک نرم افزار spss، با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت فرضیات تحقیق مورد تأیید واقع شد. به‌طور کلی یافته‌ها حاکی از آن بود که بین سه متغیر مستقل تحقیق با متغیر تابع، رابطه معناداری وجود دارد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت ارتباط سالم با خانواده و دارا بودن گرایشات مذهبی، موجب کاهش ارتباط ناسالم در بین جوانان می‌شود.

کلیدواژه‌ها