شباهت مبانی تفسیر موضوعی برون گرایانه با هرمنوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه علوم قرآن و حدیث، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد/ ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد واحد مشهد.

چکیده

مفسران از دیرباز فهم آیات قرآن و دستیابی به مراد خداوند را مبتنی بر اصول و مبانی استواری دانسته‌اند. این اصول پذیرفته شده و مبانی مورد اتفاق مفسران، فهم متن را برای آنان میسر ساخته است. بویژه تفسیر موضوعی برون گرایانه که بر رکن بیرونی در تفسیر تاکید نموده و تجارب و معارف بشری و بهره گیری از معلومات جهان واقع را از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و مبانی تفسیر قرآن دانسته است. از دیگر سوی دانش هرمنوتیک به طور عام و هرمنوتیک روشی یا کلاسیک به طور خاص با هدف دستیابی به روش معقول و منطقی برای فهم متن به تبیین یا تنقیح مبانی مفسر پرداخته و کوشیده است تئوری فهم و نظریه تفسیر متن را به شکلی روشمند ارائه دهد. با دقت و تأمل در این دو حوزه (تفسیر و هرمنوتیک) می‌توان به مبانی مشترکی میان آنها دست یافت. این مبانی مشترک می‌تواند زمینه ساز تحولات فکری ارزشمندی درمیان مفسران و روش فهم قرآن فراهم آورده و مفسر را درتدوین تئوری فهم قرآن و نظریه تفسیر متن یاری رساند.

کلیدواژه‌ها