قابسی و فلسفه اصول تعلیم و تربیت در کتاب الرسالة المفصلة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد مشهد.

2 استادیار،گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحدمشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

کلیدواژه‌ها