تحولات معنایی واژه «امام»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

چکیده

دو رویکرد متفاوت، نتیجه نبود پیشینه علمی لازم در دانش‌های گوناگون اسلامی، بستری را برای ایجاد محافل و مکتب‌های سازمان یافته در حوزه معنایی «امام» در سده‌های نخست به‌وجود می‌آورد. امام منصوص، محور مرکزی این گفتمان است که رفتار و کردار امامیه متأثر از آن می‌باشد تا جایی‌که نقشی کلیدی در اختلاف‌های سیاسی و اعتقادی مسلمانان داشته و منشأ پیدایش برخی از فرقه‌ها نیز شده است. نویسندگان تلاش می‌کنند تا ضمن بررسی گفتمان امامت در دو سده‌ی اول هجری، به تغییر و تحول‌های معنایی واژه «امام» پرداخته و واژه‌های هم‌حوزه آن را مورد توجه قرار دهند. در پایان تحلیل مناسبی بر اساس دو نظریه مشهور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها