تأملی در ضمانت اجرای حقوق مصرف کننده در پرتو رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسیارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار،گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلی
است که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه به
پیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده و
مصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای از
اختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا
خدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب
و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برای
جبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خود
تنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکه
تولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.
اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرف‌کننده تا حدی است که اگر حدود و
گستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوق
مصرف‌کننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرف‌کننده
عبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم از
مصرف‌کنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیق
به تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویه
قضایی و آراء دادگاه‌ها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها