بررسی فقهی مبانی مدیریت در حکومت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد

چکیده

اسلام به عنوان جامعترین دین آسمانی که پدیدآورنده غنی‌ترین فرهنگهاست، برای
همه‌ی موضوعات بشری از جمله برای مساله مدیریت که یکی از مهمترین شاخه‌های
علوم انسانی و اجتماعی است، ارزشها، نگرشها و معیارهای دقیقی ارائه کرده که
در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق، از سویی
وجوه تمایز دیدگاه اسلام با سایر نگرشها را روشن میسازد و از دیگر سو، اصول و
چارچوب‌های کلی ارائه میدهد که بر محور آن، میتوان سایر مسائل علم مدیریت
را تنظیم نمود. مفهوم‌شناسی و واژه شناسی مدیریت، ضرورتها و کارکردها،
نگرشها و رویکردها و مهمترین مولفه‌های مدیریت اسلامی، از مواردی است که در
این مقاله مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها