اهمیت اصلاح نظام قضائی ایران بعد از انقلاب بر اساس فرمان 8 ماده ای امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسیارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

چکیده

سلامت نظام قضائی هر حکومتی دارای اهمیت ویژه و مهمی می باشد، به طوریکه رعایت و اعمال قوانین و حمایت از حقوق شهروندان هر حکومتی مستلزم وجود دستگاه قضایی و دادرسی مستقل و بی طرف در آن می باشد، چرا که هسته مرکزی و اجرای عدالت در هر کشور، دادگستری آن می باشد که مرکب از قضات عالم، عادل و مستقل می باشد تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. عدم وجود این هسته و ناسالم بودن قضات سبب بروز فساد در ارکان جامعه می گردد، چرا که قاضی غیر مستقل و فرمان پذیر توانایی نظارت و اعمال قوانین و به تبع آن، توانائی اجرای عدالت را ندارد و کشور و جامعه به ورطه سقوط و نابودی کشیده خواهد شد. در زمان پیامبر اکرم (ص)، یکی از مهم ترین ویژگی قضات استقلال آنان بوده به طوریکه هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشته اند.

کلیدواژه‌ها