بررسی فقهی حقوقی سقط جنین ناشی از زنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند

چکیده

پدیده سقط جنین، از ادوار دور، تاکنون همواره از چالش های مهم جوامع بشری بوده است. سلب حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، آزادی سقط جنین را با دشواری های جدی مواجه نموده است. نظر به اهمیت و حرمت دماء در حقوق اسلام این حق مورد حمایت قانون هم قرار گرفته است. اما نکته چالش برانگیز در این امر تقابل این حق بشری با حقوق زنان می باشد که خصوصاً در سقط جنین ناشی از زنا مورد بحث جدی است مانند مواردی همچون تجاوز به عنف همراه با بارداری یا حفظ جان مادر در بارداری پرخطر. در این تحقیق سعی شده است، شمایی کلی از سقط جنین بطور عام ترسیم گردیده و به بررسی فقهی مساله سقط جنین ناشی از زنا از دیدگاه اهل تشیع و تسنن و واکاوی حقوقی از منظر قانونگذار ایران پرداخته شود. همچنین ارکان سقط جنین ناشی از زنا از جهت شکل گیری این جرم، انواع مجازات در قانون آمده است و در نتیجه مطالعات به عمل آمده معلوم گردید که سقط جنین متکون از زنا همانند سقط جنین مشروع دارای کیفر و مجازات دیه و تعزیر می باشد. 

کلیدواژه‌ها