دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اهمیت ترجمه کتب فلسفی درتحول مناظرات کلامی در عصر مامون عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

سهیلا خوانساری؛ فریناز هوشیار


واکاوی تاریخی -انتقادی دستور ممکن اشرف

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

مجید احسان فر؛ حسین فلسفی