دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی اهمیت ترجمه کتب فلسفی درتحول مناظرات کلامی در عصر مامون عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

سهیلا خوانساری؛ فریناز هوشیار