نویسنده = رمضان دهقان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی روشهای جبران خسارت در عقد بیع در حقوق ایران وانگلستان

دوره 52، تابستان 96، تابستان 1396، صفحه 10-28

عطیه السادات جنانی؛ رمضان دهقان؛ حسین قربانیان