نویسنده = علی اصغر یساقی
تعداد مقالات: 2
1. تجلّی ویژگی های قرآن های دوره سلجوقی درقرآن شماره 58موزه آستان قدس رضوی

دوره 4، تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 9-33

ابوالقاسم ساقی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ علی اصغر یساقی