نویسنده = امیر خواجه زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک

دوره 5، بهار 98، بهار 1398، صفحه 1-1

عادله کشمیری؛ حمید مسجد سرایی؛ امیر خواجه زاده